Văn bản pháp luật

You are here:

Luật

1

Luật số 16/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Lâm nghiệp.

2

Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội: Bộ Luật Lao động.

Văn bản cấp chính phủ, thủ tướng chính phủ

1

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

3

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

5

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

6

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

7

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

8

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

9

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

10

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

11

Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

12

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về kinh doanh khí.

13

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

14

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

15

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

16

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

17

Nghị định số 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

18

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

19

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

20

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

21

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

22

Quyết định số 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

23

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Văn bản cấp bộ

Thông tư  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

1

Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2

Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

3

Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

4

Thông tư số 20/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng.

5

Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

6

Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

7

Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

8

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

9

Thông tư số 37/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

10

Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

11

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019.

12

Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

13

Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

14

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Thông tư  Bộ y tế ban hành

1

Thông tư số 15/2016/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

2

Thông tư số 19/2016/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

3

Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

4

Thông tư số 24/2016/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

5

Thông tư số 27/2016/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

6

Thông tư số 28/2016/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.

7

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

8

Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.

9

Thông tư số 29/2021/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động.

Thông tư  Bộ tài chính ban hành

1

Thông tư số 245/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

2

Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

3

Thông tư số 110/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

4

Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thông tư  Bộ tài xây dựng ban hành

1

Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.

2

Thông tư số 04/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

3

Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

4

Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.

Thông tư  Bộ công thương ban hành

1

Thông tư số 09/2017/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

2

Thông tư số 10/2017/TT-BCT của Bộ Công thương: Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyèn quản lý của Bộ Công Thương.

3

Thông tư số 05/2021/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

4

Thông tư Thông tư số 53/2018/TT-BCT quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí.

Thông tư do Bộ Giao thông – Vận tải ban hành

1

Thông tư số 36/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thông tư do Bộ Quốc Phòng ban hành

1

Thông tư số 118/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị an định Hecxozen sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 02:2016/BQP).

2

Thông tư số 121/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị kẹp đạn bằng khí nén sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 05:2016/BQP).

3

Thông tư số 124/2016/TT-BQP ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trục cáp vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 08:2016/BQP).

4

Thông tư số 125/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với pa lăng kéo tay sử dụng để nâng, hạ bom, đạn sử dụng trong Bộ Quốc phòng.

5

Thông tư số 126/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xà cẩu đạn tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng.

6

Thông tư số 127/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghê dù sử dụng trong Bộ Quốc phòng.

7

Thông tư số 128/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với tời điện, tời thủ công nâng thuốc phóng, thuốc nổ sử dụng trong.

8

Thông tư số 01/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng: Quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng.

9

Thông tư số 02/2017/TT-BQP ngày 05/01/2017 quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

10

Thông tư số 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong BQP.

11

Thông tư số 142/2017/TT-BQP ngày 29/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng.

12

Thông tư số 184/2017/TT-BQP ngày 07/8/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo mặt đất, ký hiệu QCVN 09:2017/BQP.

13

Thông tư 185/2017/TT-BQP quy định chi tiết về việc phân cấp chất lượng pháo phòng không.

14

Thông tư số 197/2017/TT-BQP ngày 22/8/2017 Ban hành QTKĐ kỹ thuật an toàn đối với Bộ xe nâng chuyển tên lửa K350-110 sử dụng trong BQP (QTKĐ 01:2017/BQP)

15

Thông tư số 198/2017/TT-BQP ngày 22/8/2017 Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cáp và quang cẩu tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 02:2017/BQP).

16

Thông tư số 199/2017/TT-BQP ngày 22/8/2017 Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Giá đỡ tháo dỡ K359-60 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 03:2017/BQP).

17

Thông tư số 202/2017/TT-BQP ngày 22/8/2017 Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trạm sấy và làm lạnh YXHC φ55-70 MЭ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 06:2017/BQP).

18

Thông tư số 203/2017/TT-BQP ngày 22/8/2017 Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống áp lực xe bệ phóng 9П-117M sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 08:2017/BQP).

19

Thông tư số 204/2017/TT-BQP ngày 22/8/2017 Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống chai, mạng, đường ống dẫn nitơ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 07:2017/BQP).

20

Thông tư số 206/2017/TT-BQP ngày 22/8/2017 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy đánh gỉ đạn sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 10:2017/BQP).

Thông tư do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 Quy định về quản lý thuộc bảo vệ thực vật.

2

Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

3

Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước.