Lịch sử hình thành

You are here:

Tháng
9/2022

Thành lập

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

 

Tháng
12/2021

Đủ điều kiện hoạt động

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

Tháng
10/2021

Thành lập

Chi nhánh tại Quảng Ninh

 

Tháng
02/2021

Đủ điều kiện hoạt động

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 

Tháng
10/2020

Đủ điều kiện hoạt động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

2020

Thành lập

Công ty cổ phần quốc tế BHL Group