AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – NHÓM 6

An toàn vệ sinh lao động cho vệ sinh viên – Nhóm 6 – Nghị định 44/2016/NĐ-CP

  • Huấn luyện lần đầu: 4 giờ
  • Huấn luyện định kỳ: 4 giờ
  • Tần suất: 1 năm/ lần

An toàn vệ sinh viên cần tham gia huấn luyện ATVSLĐ theo nhóm 3 hoặc 4 và còn được tham gia khóa huấn luyện riêng theo khung quy định cho Nhóm 6 tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Đối tượng khóa huấn luyện

Khóa đào tạo an toàn vệ sinh lao động dành cho an toàn vệ sinh viên theo điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Cụ thể, Điều 74 Luật ATVSLĐ quy định các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, có ít nhất một an toàn vệ sinh viên trong giờ làm việc. Và an toàn vệ sinh viên này phải là một người lao động trực tiếp có kiến thức chuyên môn công việc, đồng thời hiểu rõ về các vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Người này phải tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, được bầu ra bởi những người lao động khác. Và an toàn vệ sinh viên này chính là đối tượng cần phải tham gia khóa huấn luyện này để thực hiện đúng được chức năng của mình trong tổ chức.

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Vì là cũng là một người lao động nên an toàn vệ sinh viên cũng cần tham gia huấn luyện ATVSLĐ theo nhóm 3 hoặc 4 như đề cập ở trên. Tuy nhiên thêm vào đó an toàn vệ sinh viên còn được tham gia khóa huấn luyện riêng theo khung qui định cho Nhóm 6 tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Nội dung huấn luyện như sau:

  • Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên
  • Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động dành cho an toàn vệ sinh viên

Chứng chỉ kết thúc khóa học

Kết thúc khóa học, ATVSV được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ theo mẫu qui định và có giá trị trong vòng 2 năm.

Khóa học này giúp cho các an toàn vệ sinh viên của tổ chức sản xuất kinh doanh hiểu biết thêm về các vấn đề an toàn vệ sinh lao động, được huấn luyện kỹ năng để thực hiện đúng trách nhiệm và chức năng của mình mà tổ chức giao cho.

Nội dung liên quan