AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – NHÓM 5

An toàn vệ sinh lao động Cho Nhóm 5 – 44/2016/NĐ-CP

 • Huấn luyện lần đầu: ít nhất 40 giờ (tính cả thời gian kiểm tra)
 • Huấn luyện định kỳ: 20 giờ
 • Tần suất: 2 năm/ lần – thời gian huấn luyện định kỳ tối thiểu bằng 50% huấn luyện lần đầu

Đối tượng tham gia huấn luyện nhóm 5

Theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ đã quy định rõ việc huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 dành cho người làm công tác y tế, cán bộ phụ trách y tế cho doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị.

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 5

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

 • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Các quy định cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy móc.

Nghiệp vụ công tác

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

 • Yếu tố có hại tại nơi làm việc: Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại.
 • Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 • Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống.
 • Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.
 • Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu, phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.
 • An toàn thực phẩm: Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động. Nâng cao sức khỏe nơi làm việc. Phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.
 • Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch. Phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động.
 • Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
 • Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.
 • Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
 • Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện định kì

 • Huấn luyện lại trong trường hợp thay đổi công việc hoặc công nghệ/thiết bị: Người lao động được đào tạo về nội dụng an toàn lao động phù hợp với công việc mới hay công nghệ/thiết bị mới. Trường hợp người lao động được đào tạo huấn luyện dưới 12 tháng sẽ được sẽ được miễn phần huấn luyện với công việc mới nếu có sự trùng lặp.
 • Huấn luyện khi đi làm lại sau thời gian nghỉ việc: Trong trường hợp người lao động nghỉ việc hoặc doanh nghiệp tạm ngừng làm việc từ 6 tháng trở lên, người lao động phải huấn luyện lại nội dung như lần đầu đầu. Thời gian tối thiểu bằng 50% huấn luyện lần đầu.

Điều kiện thực hiện huấn luyện

Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp tự huấn luyện, được huấn luyện đối với nhóm 5 khi bảo đảm điều kiện hoạt động Hạng A hoặc Hạng B hoặc Hạng C theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này và bảo đảm thêm điều kiện sau đây.

a) Ít nhất 5 người huấn luyện có trình độ bác sĩ trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan đến bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, dinh dưỡng, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm.

b) Đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất để phục vụ cho việc huấn luyện lý thuyết, thực hành theo chương trình học; có trang thiết bị thực hành liên quan đến dinh dưỡng, lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm, sơ cứu, cấp cứu.

c) Có tài liệu huấn luyện về y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kết thúc huấn luyện

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện , học viên sẽ nhận chứng chỉ an toàn lao động nhóm 5 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Nội dung liên quan