Các nội dung chủ yếu về an toàn, vệ sinh lao động và xử lý hành vi vi phạm hành chính

Theo Luật An toàn vệ sinh lao động, dưới đây là các nội dung chủ yếu về an toàn, vệ sinh lao động và xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn lao động.

  • Cách xếp lương viên chức ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
  • Chú trọng đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất.
  • Bảo đảm an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

huan-luyen-an-toan-lao-dong-BHL

Một lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động do công ty BHL Group thực hiện.

1. Các nội dung chủ yếu về an toàn, vệ sinh lao động mà người sử dụng lao động phải thực hiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

–  Thực hiện thống kê, phân loại lao động làm các công việc theo danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện chế độ theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Thực hiện xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Thực hiện thành lập hội đồng an toàn, vệ sinh lao động.

– Thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Thực hiện thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Thực hiện xây dựng phương án xử lý sự cố và tổ chức diễn tập theo quy định.

– Thực hiện tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

– Thực hiện cấp phát và lập sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo danh mục theo quy định. Người lao động đã sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc.

– Thực hiện xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị và niêm yết tại nơi làm việc.

– Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại.

– Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người quản lý; người lao động theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Điều 18, 19 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây viết tắt là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP); Khoản 5 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Nghị định số 140/2018/NĐ-CP) về sửa đổi Điều 17 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

– Bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực để chăm sóc sức khỏe người lao động theo quy định tại Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Thực hiện biện pháp kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại và các biện pháp giảm thiểu các mối nguy hiểm có hại tại nơi làm việc có các mẫu không đạt theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 01 lần/năm đối với lao động làm công việc bình thường; khám sức khỏe định kỳ ít nhất 06 tháng/lần đối với lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe của người lao động theo quy định tại Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Thực hiện lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động và hồ sơ theo dõi người lao động bị bệnh nghề nghiệp.

– Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định tại  Điều 31 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

– Thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Huan-luyen-an-toan-lao-dong-BHL-Group

Huấn luyện an toàn lao động cho Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank

2. Một số hành vi vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

– Vi phạm quy định về sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:

+ Phạt tiền đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

+ Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

+ Phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: vi phạm một trong các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chưa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng hoặc hết thời hạn sử dụng.

+ Phạt tiền đối với hành vi không kiểm định trước khi đưa vào sử dụng hoặc không kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. Mức phạt cao nhất đến 150.000.000 đồng.

+ Phạt tiền đến 150.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã thực hiện kiểm định nhưng kết quả kiểm định không đạt yêu cầu.

– Vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

+ Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với tổ chức hoạt động huấn luyện không huấn luyện mà nhận kết quả huấn luyện hoặc sử dụng người lao động không được cấp thẻ an toàn theo quy định của pháp luật làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trước khi bố trí làm công việc này, + Mức xử phạt đến 100.000.000 đồng.

+ Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi tự tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động mà vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: không báo cáo hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo chương trình khung cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2), người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt (nhóm 3), người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: huấn luyện bắt buộc theo chương trình khung được pháp luật quy định nhưng không đủ nội dung; sử dụng người huấn luyện không đảm bảo tiêu chuẩn về người huấn luyện; không đảm bảo cơ sở vật chất để huấn luyện theo quy định; không có tài liệu huấn luyện cho các đối tượng;

+ Hình thức xử phạt bổ sung

Đình chỉ hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi có một trong các hành vi: cung cấp kết quả huấn luyện mà không thực hiện huấn luyện; cung cấp kết quả huấn luyện không đúng với nội dung đã huấn luyện; thực hiện huấn luyện ngoài phạm vi quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với các nội dung bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; không duy trì đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật quy định;

+ Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hủy kết quả huấn luyện đã cung cấp khi có hành vi vi phạm quy định;

– Vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động

+ Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi không công bố công khai cho người lao động tại nơi quan trắc môi trường lao động và nơi được kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm biết ngay sau khi có kết quả quan trắc môi trường lao động và kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc.

+ Phạt tiền đến 120.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi phối hợp với tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động gian lận trong hoạt động quan trắc môi trường lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc người sử dụng lao động tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị cung cấp khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao đông uy tín.

Huấn luyên an toàn vệ sinh lao động hay các dịch vụ kiểm định liên quan đến vấn đề an toàn lao động cần được cung cấp bởi những đơn vị uy tín có giấy chứng nhận cấp phép đầy đủ. BHL Group là ă trong những đơn vị được Bộ lao đông – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyên an toàn vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Qúy vị tìm hiểu thông tin chi tiết về quyết định tại đây!

 Công ty CP Quốc tế BHL Group với triết lý kinh doanh trên “tinh thần đóng góp và cống hiến”, cùng với thông điệp “Tận tâm vì giá trị thật” chúng tôi đã nghiêm túc nghiên cứu, đề ra chiến lược kinh doanh và phục vụ. Đã từng bước hình thành bộ máy quản trị với đội ngũ nhân sự được đánh giá là có đạo đức nghề nghiệp, có thái độ làm việc tích cực, có năng lực chuyên môn và năng lực quản trị cao đã được đào tạo chính quy. Tập thể người lao động có chuyên môn sâu về công tác an toàn lao động (trong đó có những chuyên gia có kinh nghiệm về nghiệp vụ an toàn lao động, vệ sinh lao động). Vì vậy, quý khách hàng yên tâm khi đặt niềm tin vào Công ty CP Quốc tế BHL Group khi được tham gia hoạt động huấn luyện an toàn lao động và kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, hoạt động giáo dục nghiệp trình độ sơ cấp cho người lao động, gồm (vận hành xe nâng; vận hành cẩu trục; vận hành thiết bị áp lực; hàn).

Bên cạch đó Công ty CP Quốc tế BHL Group còn tư vấn miến phí về các chính sách lao động mới nhất liên quan đến người sử dụng lao động và người lao động (về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động; hợp đồng lao động; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Nội quy lao động; thỏa ước lao động tập thể, tiền lương; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động…).

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ về khóa huấn luyện an toàn lao động, kiểm định dành cho quý đơn vị cá nhân, doanh nghiệp.